• Web-tvor­ba
Vytvore­nie webovej stránky: zák­ladný návrh, spra­co­v­anie grafiky, napro­gramovanie a opti­mal­izá­cia kódu, testo­vanie, zarade­nie do najznáme­jších kataló­gov (v prí­pade potre­by aj násled­ná aktu­al­i­zácia webu).

• Reg­istrá­cia domén

• Tvor­ba E‑shop-ov

• Aktu­al­izá­cia, redi­zajn WEB-stránok

• Opti­mal­izá­cia WEB-stránok pre vyhľadávače

• Web­host­ing
Zabezpeče­nie kval­it­nej web­hostin­govej služ­by a zareg­istrova­nia domény.